CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DE PÀGINA WEB

L’usuari que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades i les modificacions que s’hi produeixin, havent d’accedir periòdicament a les mateixes per al seu coneixement.

La pàgina web inclou textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Titular del web

L'Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs (en endavant, titular) amb domicili social al carrer Girona, 84, 25600 Balaguer (Lleida), inscrita a la Secció 1 del Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 38722 i el NIF G25685322. Poden contactar amb el titular per correu electrònic: info@educachess.org.

Objecte del web

El titular posa a disposició del públic (des d'ara els usuaris) que accedeixi al domini http://www.educachess.org/ (en endavant web), informació i dades (en endavant continguts), mitjançant la pàgina web que presta serveis de difusió dels escacs amb objectius didàctics, solidaris i d’interès social. Els continguts del web són proporcionats i creats pel titular.

Accés al web

L'accés i ús dels usuaris a aquest web no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part del titular, que podrà modificar les condicions d'accés o suspendre l'accés al web, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant el titular de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l'accés i la suspensió del web.

La maquinària i el programari necessaris per accedir al web seran per compte dels usuaris. El titular no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d'aquests, ni dels drets d'ús o llicències requerides per a la utilització.

El titular tampoc serà responsable de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels usuaris, com a conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés al web.

El servei prestat pel titular mitjançant el seu web és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre o cancel·lar aquest web sense previ avís.

Continguts del web

Els continguts del web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats pel titular i tenen un caràcter general i orientatiu, no essent vinculants pel titular.

El titular podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los d’ubicació dins el mateix web; així mateix, també podrà modificar la forma com s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que això pugui ocasionar als usuaris.

Són propietat del titular, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com els continguts que s’hi inclouen. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament al titular qualsevol altre ús que en suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d'aquesta mateixa, per la qual cosa, els usuaris no podran dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit del titular. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització del titular, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest lloc web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions del titular.

El titular no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al lloc web. El titular no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puguin accedir els usuaris per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes pàgines web.

El titular no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s'hagi accedit mitjançant enllaços del web del titular.

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

Usuaris del lloc web

Els usuaris que accedeixin al web del titular ho faran conforme a la Llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts de forma contrària a l'establerta i / o amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici del titular o d’usuaris tercers.
Els usuaris no faran ús dels continguts del web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni els copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan.

El titular no disposa en la seva web de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d'introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar. Tanmateix, el titular sí que disposa en el lloc web de servei de correu electrònic a disposició dels usuaris amb la finalitat de que aquests puguin posar-se en contacte amb el titular, i aquests es comprometen a utilitzar l'esmentat servei de correu electrònic conforme a la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

Els usuaris, en la utilització dels productes i serveis on aportin informació o continguts, no atemptaran contra els drets fonamentals i llibertats públiques, no incitaran o promouran manifestacions o actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó de sexe, raça, religió, creences, ni divulgaran continguts o serveis pornogràfics, ni faran apologia de la violència.

Els usuaris no empraran els continguts del web per introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de l’Associació Internacional de Difusió dels Escacs o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’Associació Internacional de Difusió dels Escacs presta els seus serveis.

Els usuaris no intentaran accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de l’Associació Internacional de Difusió dels Escacs o de tercers i, si s'escau, extreure informació. Tampoc intentaran vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de l’Associació Internacional de Difusió dels Escacs o de tercers; ni, en cap cas realitzaran accions per suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

L'accés als continguts del web per part dels usuaris serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir al titular qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l'accés al web, ja sigui d'àmbit físic, lògic, moral o personal.

L’Associació Internacional de Difusió dels Escacs podrà responsabilitzar als usuaris que facin un mal ús de la web, causin danys o perjudicis a terceres persones, en tots els mals usos descrits anteriorment. El titular podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre el titular i siguin responsabilitat directa o indirecta dels usuaris, dels continguts o serveis del lloc web.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la web del titular, modificar o alterar els continguts d'aquesta, ho hauran de comunicar immediatament al titular.

Política de Privacitat respecte de les dades personals dels usuaris

Quan l’Associació Internacional per la Difusió dels Escacs precisi l’obtenció d’informació dels usuaris, sempre demanarà que la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable l'Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic.

En virtut de les disposicions de l’article 15 i següents de la LOPD i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic info@educachess.org.

La no introducció de les dades de caràcter personal que apareixen al formulari d’inscripció com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no puguem atendre la vostra sol·licitud.

Us preguem que comuniqueu immediatament a l'Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, els usuaris reconeixen l’exactitud i la veracitat de la informació i les dades personals recollides.

La recollida de les dades de caràcter personal es fa amb la finalitat que es descriu a la clàusula d’informació del formulari d’inscripció.

L'Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs no realitzarà cessions d'aquestes dades, excepte per la prestació de les sol·licituds i serveis que ho requereixin. En tal cas, el titular podrà cedir les vostres dades personals a BALÀGIUM EDITORS, SL, entitat domiciliada al carrer Girona, 84, 25600 Balaguer (Lleida), inscrita al registre mercantil de Lleida, volum 806 de la secció general, foli 172, full número L-15.536, inscripció 1ª, i amb el NIF B25527011, entitat editora de les obres amb les quals es basa el projecte Educachess de l’Associació Internacional de Difusió dels Escacs, i amb les mateixes finalitats que s’han indicat al pàrraf anterior.

L'Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs es compromet a tractar d’una manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a utilitzar-les únicament per a les finalitats indicades.

La política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que els usuaris hagin sol·licitat rebre. Per no rebre aquests missatges per correu electrònic l'Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs oferirà a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de serveis per a la societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

L'Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers exigides pel Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el resposable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals, tot i que informarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui al seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions leglas i reglamentàries aplicables.

L'Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs notifica que el seu servidor enviarà a l’equip dels usuaris un fitxer descarregable (cookie) amb informació sobre l’idioma utilitzat i altres opcions de navegació que utilitza mentre l’usuari fa ús de la prestació de serveis del web. De totes maneres, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa. Mitjançant l’acceptació d’aquest contracte l’usuari admet l’enviament de l’esmentat fitxer.

El titular de les dades respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat i pertinència de les dades personals proporcionades.